Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0392 670.669 85,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
2 0366 166.284 75,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
3 0376 712.440 65,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
4 0328 625.169 55,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
5 0352 094.169 55,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
6 0379 4.12384 55,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
7 0394 710.259 55,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
8 0397 136.055 55,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
9 0333 878.562 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
10 0337 7656.15 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
11 0352 901.523 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
12 0357 760.654 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
13 0363 009.173 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
14 0363 025.659 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
15 0363 824.019 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
16 0372 448.951 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
17 0372 968.427 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
18 0373 021.506 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
19 0373 964.652 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
20 0373 973.362 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
21 0375 397.327 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
22 0376 7388.72 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
23 0377 498.922 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
24 0377 609.864 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
25 0378 116.540 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
26 0379 281.426 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
27 0383 841.056 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
28 03 8484.9925 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
29 0385 013.227 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
30 0385 095.654 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
31 0385 448.308 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
32 0386 340.587 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
33 0388 335.620 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
34 0388 629.953 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
35 0389 103.749 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
36 0392 284.360 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
37 0393 860.262 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
38 0394 661.734 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
39 0396 390.611 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
40 0396 504.349 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
41 0398 117.402 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
42 0398 123.464 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
43 0398 480.629 45,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ