Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0898 687373 1,000,000 Mobifone 
57 0898 687733 1,000,000 Mobifone 
58 0898 691963 1,000,000 Mobifone 
59 0898.696.553 496,000 Mobifone 
60 0901.316.874 496,000 Mobifone 
61 0901 343487 496,000 Mobifone 
62 0901 345683 1,700,000 Mobifone 
63 090.1357.824 496,000 Mobifone 
64 0903.163.584 496,000 Mobifone 
65 0904.839.114 496,000 Mobifone 
66 0905 780 154 496,000 Mobifone 
67 0905 979 884 1,190,000 Mobifone 
68 0907.58.11.44 1,198,000 Mobifone 
69 0908.413.473 496,000 Mobifone 
70 0908 451453 650,000 Mobifone 
71 0908.476.113 496,000 Mobifone 
72 0909.794.984 600,000 Mobifone 
73 0911.24.1984 2,000,000 Vinaphone 
74 0912 134874 496,000 Vinaphone 
75 0912 189144 496,000 Vinaphone 
76 0912 189 603 496,000 Vinaphone 
77 0912 914184 496,000 Vinaphone 
78 0913 056483 800,000 Vinaphone 
79 0913 063854 496,000 Vinaphone 
80 0913 090584 1,300,000 Vinaphone 
81 0913 805274 496,000 Vinaphone 
82 0913 806723 650,000 Vinaphone 
83 0913 806903 496,000 Vinaphone 
84 0913 807164 496,000 Vinaphone 
85 0913 807254 496,000 Vinaphone 
86 0913 807614 496,000 Vinaphone 
87 0913 807704 496,000 Vinaphone 
88 0913 824174 496,000 Vinaphone 
89 0913.824.336 496,000 Vinaphone 
90 0913.83.4146 496,000 Vinaphone 
91 0913.8 43.740 496,000 Vinaphone 
92 09138.456.03 496,000 Vinaphone 
93 0913.860.723 1,650,000 Vinaphone 
94 0913 862514 496,000 Vinaphone 
95 0914 768013 496,000 Vinaphone 
96 0914 770803 496,000 Vinaphone 
97 0914.778.003 881,000 Vinaphone 
98 0914 780154 496,000 Vinaphone 
99 0914 780253 496,000 Vinaphone 
100 0914 780523 496,000 Vinaphone 
101 0914 780613 496,000 Vinaphone 
102 0914 781063 496,000 Vinaphone 
103 0914 781243 496,000 Vinaphone 
104 0914.97.8984 600,000 Vinaphone 
105 0916.58.1414 1,300,000 Vinaphone 
106 0916 798883 1,800,000 Vinaphone 
107 0916 976894 700,000 Vinaphone 
108 0917 418234 1,600,000 Vinaphone 
109 0917.88.9494 2,500,000 Vinaphone 
110 0918.31.05.84 900,000 Vinaphone